Ponuka

Novinky

Silica Kardamónová - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,92 € ( 4,93 € bez DPH )

Názov

Kardamónová silica (prírodná) 30 ml , Silica z kardamovníka obyčajného

Informácie

Kardamómová silica sa vyrába zo semien kardamovníka obyčajného (Elettaria cardamomum). Silica má svetložltú farbu a typickú vôňu kardamónu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Kardamónová silica obsahuje linalool, eugenol a geraniol.

Využitie

Používa sa v kozmetických prípravkoch.

Špecifikácie

INCI meno: Elettaria cardamomum Seed Oil
EC číslo: 306-171-0
CAS číslo: 96507-91-4
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Mierne žltkastá až svetlo žltá
HS číslo: 33012950
Hustota (pri 20°C): 0,9120-0,9460 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4620-1,4680

Krajina pôvodu

Francúzsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých tmavých sklenených nádobách, na dobre vetranom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte...
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P321  - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.