Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Optiphen - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,00 € ( 1,67 € bez DPH )

Názov

Optiphen , Rokonsal BSB-N , Optiphen BSB-N , INCI: Benzyl Alcohol (and) Glycerin (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid

Informácie

Optiphen BSB-N / Rokonsal BSB-N je kombinácia kyseliny benzoovej a sorbovej v benzylalkohole. Zložky produktu vyhovujú nemeckému odporúčaniu BDIH pre prírodné kozmetické výrobky. Tiež vyhovuje smerniciam ECOCERT.

Využitie

Optiphen sa používa ako konzervant v krémoch, pleťových maskách, šampónoch, sprchových géloch, o / w alebo w / o formuláciách...

Špecifikácia

INCI: Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid
Vzhľad: Mliečna tekutina
Rozpustnosť: rozpustná vo vode
Odporúčané použitie: 0,2 - 1,0

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte uzavreté na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.