Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Optiphen - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,00 € ( 1,67 € bez DPH )

Názov

Optiphen , Rokonsal BSB-N , Optiphen BSB-N , INCI: Benzyl Alcohol (and) Glycerin (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid

Informácie

Optiphen BSB-N / Rokonsal BSB-N je kombinácia kyseliny benzoovej a sorbovej v benzylalkohole. Zložky produktu vyhovujú nemeckému odporúčaniu BDIH pre prírodné kozmetické výrobky. Tiež vyhovuje smerniciam ECOCERT.

Využitie

Optiphen sa používa ako konzervant v krémoch, pleťových maskách, šampónoch, sprchových géloch, o / w alebo w / o formuláciách...

Špecifikácia

INCI: Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid
Vzhľad: Mliečna tekutina
Rozpustnosť: rozpustná vo vode
Odporúčané použitie: 0,2 - 1,0

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte uzavreté na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.