Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Uhličitan sodný, ťažká sóda - ( 10 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,00 € ( 8,33 € bez DPH )

Názov

Sóda na pranie, pH plus, ťažká sóda, uhličitan sodný, Na2CO3

Oblasť použitia

Zvýšenie pH v bazénoch

Informácie

Uhličitan sodný (Na2CO3), tiež sóda alebo sóda na pranie, je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. V bezvodom stave ide o biely prášok topiaci sa pri 851 ° C. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Kryštalizáciou za laboratórnej teploty možno získať najdôležitejší hydrát, tzv. kryštálovú sódu (Na2CO3 · 10H2O). Vodné roztoky sódy sú silne zásadité z dôvodu hydrolytického štiepenia (je to soľ silnej zásady a slabej kyseliny). Sóda sa synteticky vyrába vo veľkom množstve z chloridu sodného Solvayovým procesom.

Využitie

Uhličitan sodný sa používa na zvýšenie pH do bazénov.
Zvýšenie pH: 100 g / 10 m3 zvýši pH približne o 0,2. Záleží na zložení vody.
Ideálna hodnota je 7,1 - 7,5
Zmäkčenie vody: Viaže ióny Ca2 + a Mg2 + za vytvorenie vo vode nerozpustné soli.
Používa sa tiež pri výrobe skla, papiera a detergentov.

Špecifikácia

Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
Obsah chloridu sodného: max 0,50%
Obsah oxidu železitého: max 0,004%
Nerozpustný zvyšok: max 0,08%
Strata sušením: max 1,0%

Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: Sóda ťažká
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
ADR (kg, l): Nie je ADR
Vzhľad: Biele granule

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 2000 mg/kg

Skladovanie

Skladovanie v dobre uzavretej nádobe, skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste oddelene od nekompatibilných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.