Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina fosforečná 85% - ( 50 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 150,00 € ( 125,00 € bez DPH )

Názov

Kyselina fosforečná 85% , Kyselina orto-fosforečná , Kyselina trihydrogenfosforečná , Kyselina orto-fosforečná , E 338 , H3PO4

Informácie

Kyselina fosforečná je stredne silná anorganická kyselina, nemá silné oxidačné vlastnosti ako napríklad kyselina dusičná.

Využitie

Kyselina fosforečná sa používa pri spracovávaní ropy, pri úprave kovov a pri výrobe zubných tmelov. Taktiež je dôležitou surovinou pre výrobu zmesí nazývaných trojitý superfosfát, ktorý vzniká reakciou kyseliny fosforečnej s prírodnými fosfátmi.

Špecifikácie

Indexove číslo: 015-011-00-6
CAS číslo: 7664-38-2
EK číslo: 231-633-2
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný do zelenkasta
Zápach: bez zápachu
pH: <1 (20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 21°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: cca. 158°C
Tlak pár: 2hPa (cca. 20°C)
Hustota: cca. 1,7 g/cm3 (20°C)
Viskozita, kinematická: 30,5 mm2/s (20°C)
Molekulárna hmotnosť: 98 g/mol 

Skladovanie

Skladujte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstraňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihned oplachnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P310: Po expozícii alebo podození z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.