Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid sodný 20% ( 620 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 327,36 € ( 272,80 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný 20% roztok

Využitie

Len pre laboratórne a výrobné použitie.

Špecifikácia

Vzhľad: zmes

CAS číslo:

- Hydroxid sodný: 1310-73-2

- Voda: 7732-18-5

Chemický vzorec: NaOH

Skladovanie

Lúhy môžu byť uložené v ťažkých rozchod oceľových kontajnerov. Žieraviny treba skladovať v samostatnej bezpečnostnej skladovacej skrini alebo miestnosti.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
P260 - Nevdychujte hmla, aerosóly, výpary
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte zasiahnutú pokožku
P280 - Používajte ochranné okuliare, tvárový štít, ochranný odev, ochranné rukavice
P301 + P330 + P331 - Pri požití: vypláchnuť ústa. Nevyvolávajte vracanie
P303 + P361 + P353 - LI KOŽE (alebo vo vlasoch): Odstráňte/vyzlečte kontaminovaný odevy. Opláchnite pokožku vodou/osprchujte
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce
dýchanie
P305 + P351 + P338 - V prípade očí: Opatrne oplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. odstrániť kontakt šošovky, ak sú prítomné a ľahké robiť. pokračujte vo vyplachovaní
P310 - Okamžite volajte toxikologického centra alebo lekára/lekár
P363 - Pred opätovným použitím kontaminované oblečenie vyperte
P405 - Uchovávajte uzamknuté
P501 - Odstráňte obsah/obal v súlade s miestne, štátne a federálne predpisy