Ponuka

Novinky

Silica Tymiánová - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,74 € ( 1,45 € bez DPH )

Názov

Tymiánová silica 10 ml

Informácie

Získava sa destiláciou čiastočne vysušenej vňate vodnou parou. Táto silica má antiseptické, protizápalové a protivírusové účinky.

Využitie

Silicu je všeobecne možno použiť v aromatoterapii, pri príprave domácich kozmetických výrobkov, v kombinácii s rastlinnými olejmi na masáže a podobne. Priaznivo pôsobí pri zápaloch ústnej dutiny, ušnej infekcii, pri svalovom a kĺbovom reumatizme, pri bolestiach hrdla a infekcii dýchacích ciest. Upokojuje a má protistresové účinky.

Špecifikácie

INCI: Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil
Hustota (20°C): 0,9060 - 0,9260 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,4890 - 1,4990
Hlavný obsah zložky: 30,00 - 75,00%
Optická rotácia: -9,0 - 1,0°

Krajina pôvodu

Francúzsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, pri teplote 5-20°C a max. vlhkosti 75%.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/.../zariadenie do výbušného prostredia.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.