Ponuka

Novinky

Silica Čajovníkový olej, tea tree oil - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,49 € ( 4,58 € bez DPH )

Názov

Čajovníkový olej , Tea Tree Oil , INCI: Melaleuca Alternifolia Oil

Informácie

Olej sa extrahuje z listov čajovníka Melaleuca alternifolia. Produkt neobsahuje a nie je vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov.

Využitie

Produkt môže byť použitý na kozmetické účely. V takom prípade by sa malo správne upraviť množstvo a koncentrácia. Na kozmetické účely sa odporúča používať oleje vo vhodných množstvách, po zriedení (0,5 - 5% roztok v základnom rastlinnom oleji) a alergických testoch. Za týmto účelom naneste na očistenú pokožku zriedený olej. Ak sa do 24 hodín neobjaví žiadna alergická reakcia, testovaný výrobok je možné uviesť do prevádzky. Neodporúča sa používať oleje priamo na pokožku bez riedenia, pretože by to mohlo spôsobiť nežiaduce reakcie, alergické reakcie alebo dokonca viesť k popáleninám.

Špecifikácie

100 % čistý
INCI: Melaleuca Alternifolia Oil
CAS č.: 68647-73-4
EINECS č.: 285-377-1
Hustota 20 °C: 0,885 - 0,906 g/cm3
Index lomu (20 °C): 1,473 - 1,482
Optická rotácia (20 °C): 5,6°
Bod vzplanutia (°C): 57
Rozpustnosť vo vode (20 °C): nerozpustný

Krajina pôvodu

Austrália

Skladovanie

Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote do 18 °C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P403/235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301/310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.