Ponuka

Novinky

Silica Anízová - ( 500 g )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 31,10 € ( 25,92 € bez DPH )

Názov

Anízová silica 500 g , Silica z bedrovníka anízového

Informácie

Anízová silica sa vyrába zo semien bedrovníka anízového. Má svetložltú farbu a typickú vôňu anízu. Je to číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavná zložka anízovej silice je anetol. V menších množstvách obsahuje aj limonén a linalool. Nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely.

Špecifikácie

INCI meno: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC číslo: 283-872-7
CAS číslo: 84775-42-8/8007-70-3
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Žltkastá
HS číslo: 33012911
Hustota (pri 20°C): 0,9700-0,9980 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5490-1,5650

Krajina pôvodu

Česká republlika

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...