Ponuka

Novinky

Zinok práškový 97% - ( 1 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 14,91 € ( 12,43 € bez DPH )

Názov

Zinok práškový 97% , Zinok s veľkosťou prachových častíc < 63 μm EMPLURA , Zn

Informácie

Zinok s veľkosťou prachových častíc < 63 μm je šedý kovový prášok, ľahko roztierateľný.

 

Využitie

Reagencia pre analýzu, Chemická výroba

 

Špecifikácie

Vzorec: Zn
CAS: 7440-66-6
EC č: 231-175-3
Molová hmotnosť: 65.37 g/mol
Veľkosť prachových častíc: 63 μm
Teplota varu 908 ° C (1013 hPa)
Hustota 7,14 g / cm3 (20 ° C)
Teplota vznietenia 460 ° C
Teplota topenia 420 ° C
Tlak pár 1,33 hPa (487 ° C)
Sypná hmotnosť 1800 - 2700 kg / m3

Zn celkom, komplexometrické: ≥ 97,0%
Zn metall, manganometrický : ≥ 95,0%
Látky nerozpustné v kyseline dusičnej: ≤ 0,5%
Cd (kadmium): ≤ 0,2%
Cu (meď)       : ≤ 0,005%
Fe (železo)     : ≤ 0,01%
Pb (olovo)      : ≤ 1%
Sn (cín)          : ≤ 0,03%

Skladovanie

Skladujte v pôvodnom obale, v suchu a tesne uzavreté pri +5°C až +30°C.

 

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor!
H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.