Ponuka

Novinky

Silica Bergamotová - ( 250 g )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 25,90 € ( 21,58 € bez DPH )

Názov

Bergamotová silica , prírodná bergamotová aróma , silica z Citrus aurantium L. subsp. bergamia

Informácie

Bergamotová silica je zmes obsahujúca D-limonen, linalool, gama-Terpinen, beta-Pinen, alfa-Pinen. Neobsahuje konzervačné látky, antioxidanty a farbivá.

Využitie

Silica je vhodná na kozmetické účely, prípravky na osobnú starostlivosť.

Špecifikácia

CAS číslo: 8007-75-8
EC číslo: 616-915-9
Vzhľad: žltozelená číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt
Vôňa: charakteristická citrusová - bergamot
Hustota pri 20°C: 0,8750 - 0,9000 g/cm3
Index lomu pri 20°C: 1,4500 - 1,4900
Obsah esterov: 30 - 45 % hm.

Krajina pôvodu

Taliansko

Skladovanie

Skladovať v dobre uzatvorených tmavých sklenených obaloch, dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5 až 20°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226    Horľavá kvapalina a pary.
H304    Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315    Dráždi kožu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410    Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210    Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260    Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P330 + P331    PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313    Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.