Ponuka

Novinky

Zinok práškový - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,10 € ( 3,42 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%
15 ks a viac 10%
30 ks a viac 15%

Názov

Zinok práškový

Informácie

Zinok je modrobiely kovový prvok so silným leskom, je veľmi ľahko taviteľný.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike alebo ako náterový pigment.

Špecifikácie

Zn min. 99,00 %
Chemický vzorec: Zn
Sypná hustota: cca 6,8 g/cm3
Teplota samovznietenia: 460 °C
Rozpustnosť vo vode: (20 °C) nerozpustný
Teplota topenia/tavenia: 420 °C
Molová hmotnosť: 65.37 g/mol
Hustota: 7,14 g/cm3 (20 °C)
Teplota varu: 908 °C (1013 hPa)
Tlak pár: 1,33 hPa (487 °C)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Jedovatý pre životné prostredie
H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P260: Nevdychujte prach.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.