Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Uhličitan sodný, ľahká sóda - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 26,50 € ( 22,08 € bez DPH )

Názov

Sóda na pranie, pH plus, ľahká sóda, uhličitan sodný, Na2CO3

Oblasť použitia

Pranie, zvýšenie pH v bazénoch

Informácie

Uhličitan sodný (Na2CO3), tiež sóda alebo sóda na pranie, je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. V bezvodnom stave ide o biely prášok topiaci sa pri 851 °C. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Kryštalizáciou za laboratórnej teploty možno získať najdôležitejší hydrát, tzv. kryštálovú sódu (Na2CO3·10H2O). Vodné roztoky sódy sú silne zásadité z dôvodu hydrolytického štiepenia (je to soľ silnej zásady a slabej kyseliny). Sóda sa synteticky vyrába vo veľkom množstve z chloridu sodného Solvayovým procesom.

Využitie

Uhličitan sodný sa používa na zvýšenie pH do bazénov.
Zvýšenie pH: 100 g / 10 m3 zvýši pH približne o 0,2. Záleží na zložení vody.
Ideálna hodnota je 7,1 - 7,5
Zmäkčenie vody: Viaže ióny Ca2 + a Mg2 + za vytvorenie vo vode nerozpustné soli.
Používa sa tiež pri výrobe skla, papiera a detergentov.

Špecifikácia

Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
Obsah chloridu sodného: max 0,50%
Obsah oxidu železitého: max 0,004%
Nerozpustný zvyšok: max 0,08%
Strata sušením: max 1,0%

Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: Sóda ľahká
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
ADR (kg, l): Nie je ADR
Vzhľad: Biele granule

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 2000 mg/kg

Skladovanie

Skladovanie v dobre uzavretej nádobe, skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste oddelene od nekompatibilných látok.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.