Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Bromid, Bromičnan draselný, Normanal

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,50 € ( 6,25 € bez DPH )

Názov

Bromid Bromičnan draselný Normanal

Informácie

KBrO3 + KBr
CAS: / 70
ADR / RID: 5.1
Použitie:
príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia:
H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H301 - Toxický pri požití.
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H350 - Môže vyvolať rakovinu.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P283 - Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Obsah/obalu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.