Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Bromid, Bromičnan draselný, Normanal

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,50 € ( 6,25 € bez DPH )

Názov

Bromid Bromičnan draselný Normanal

Informácie

KBrO3 + KBr
CAS: / 70
ADR / RID: 5.1
Použitie:
príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia:
H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H301 - Toxický pri požití.
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H350 - Môže vyvolať rakovinu.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P283 - Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Obsah/obalu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.