+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran zinočnatý, biela skalica - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 60,77 € ( 50,64 € bez DPH )

Názov

Síran zinočnatý heptahydrát , Biela skalica

Informácie

Síran zinočnatý (ZnSO4) je zinočnatá soľ kyseliny sírovej. Z vodného roztoku kryštalizuje ako heptahydrát, známy pod názvom biela skalica.

Využitie

Používa sa na konzervovanie kože, dreva a taktiež v očnom lekárstve. Na priemyselné a profesiolnálne použitie.

Špecifikácie

Vzorec:  ZnSO4 * 7H2O
Alternatívny názov: Biela skalica
CAS: 7446-20-0
ES: 231-793-3
ADR (kg, l): 1000
Vzhľad: biely prášok
pH : 4-6 (50 g/l )
Sypná hustota: cca 980 kg/m3
Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C: cca 960 g/l
Molekulárna hmotnosť: 287,56 g/mol

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte...
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...