+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síra prášková - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 51,90 € ( 43,25 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 10%

Názov

Síra prášková , Síra mletá

Informácie

Pri normálnej teplote je síra tuhá, žltá látka. Má veľmi slabý zápach. Horí modrým plameňom pričom vzniká oxid siričitý. Síra je vo vode nerozpustná, je málo rozpustná v nepolárnych rozpúšťadlách (benzén, toluén) ale je dobre rozpustná v sírouhlíku.

Využitie

Má široké uplatnenie v modernom priemysle. Používa sa v suchých článkoch, čistiacich prostriedkoch, vo fungicídoch a ako vulkanizačné činidlo. Keďže je horľavá používa sa pri výrobe zápaliek, pušného prachu a náplní pre ohňostroje.
Používa sa pri spracovávaní rôznych rúd, pri výrobe hnojív, pri spracovávaní ropy atď.
- Mazivo v strojárstve
- Dezinfekcia pri vinárstve
- V pyrotechnike je súčastou pušného prachu
- Podobne ako práškový zinok možno použiť na zachytenie a odstránenie rozliatej ortuti
- Vysírovanie sudov, pivníc a ich dezinfekciu.
Chovatelia vykúpaním v sírnom kúpeli zbavia svojich miláčikov parazitov, s úspechom sa podomácky využíva aj na liečbu artrózy, plesní atď.

Špecifikácie

Sumárny vzorec (Hill): S
Číslo CAS: 7704-34-9
Číslo indexu EC: 016-094-00-1
Molová hmotnosť: 32.06 g/mol
Teplota topenia/tavenia: 119 °C
Hustota: 1,96 - 2.07 g/cm3 (20 °C)
Teplota varu: 445 °C
Teplota samovznietenia: 235 °C Prach
Vzhľad: žltý prášok
Zápach: charakteristický

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretej nádobe na suchom mieste. Skladovacia teplota pod 30°C.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: POZOR

H315: Dráždi kožu.


Bezpečnostné upozornenia:
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.