+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Hydroxid sodný, šupiny - ( 9 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 27,04 € ( 22,53 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný , Lúh sodný , Kaustická sóda

Informácie

Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

Využitie

- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúš
ťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmas
ťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnos
tiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácie

Chemický vzorec: NaOH
Číslo ES: 215-185-5
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol
Číslo indexu EC: 011-002-00-6
Číslo CAS: 1310-73-2
Hodnota pH: 14
Teplota tavenia: 320-324°C
Počiatočná teplota varu/destilačné rozpätie: 1390°C
Horľavosť: nehorľavý
Výbušné vlastnosti: nevýbušný
Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti
Hustota (pri 20°C): 2,13 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): úplne rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: rozpustný v etanole, metanole

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste v tesne uzavretých obaloch.

UPOZORNENIE:

Výrobok je klasifikovaný ako nebezbečný.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P303+ P361+ P353  Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.