Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid draselný, šupiny - ( 900 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,54 € ( 2,95 € bez DPH )

Názov

Hydroxid draselný , Lúh draselný , Draselný hydrát , KOH

Informácie

Hydroxid draselný je silne zásaditá zlúčenina, patrí medzi silné hydroxidy, jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovania tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Využitie

Je to dôležitá chemikália pre priemysel, používaná na výrobu radu priemyselného tovaru napr. sa používa pri farbení textilu. Roztok hydroxidu draselného sa používa ako elektrolyt do rôznych druhov batérií - galvanických článkov.

Špecifikácie

Obsah KOH Min. 90 %
Kód: 310303352000
Vzorec: KOH
CAS: 1310-58-3
ES: 215-181-3
Limit ADR (kg, l): 333
UN: UN1813
Expirácie (mesiacov): 24
Vzhľad: Biele silne hygroskopické kôstky tvaru šošovky
Teplota topenia: 406 °C
Hustota: 2,12 g.cm-3

Krajina pôvodu

Česka republika

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretých obaloch, v suchých a čistých skladoch.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302 Škodlivý po požití.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. AK používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P309+P310 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.