Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid draselný, šupiny - ( 900 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,54 € ( 2,95 € bez DPH )

Názov

Hydroxid draselný, lúh draselný, KOH

Oblasť použitia

Dezinfekcia a čistenie, technické účely

Krajina pôvodu

Česka republika

Informácie

Hydroxid draselný (KOH) je tiež známy ako lúh draselný alebo draselný hydrát. Je to silne zásaditá zlúčenina, podobne ako hydroxid sodný, hydroxid lítný alebo hydroxid vápenatý.

Využitie

Je to dôležitá chemikália pre priemysel, používaná na výrobu radu priemyselného tovaru: napr. sa používa pri farbení textilu. Roztok hydroxidu draselného sa používa ako elektrolyt do rôznych druhov batérií - galvanických článkov. Jeho korozívne vlastnosti sú niekedy používané pri čistení a dezinfekcii odolných vrstiev na materiáloch.

Špecifikácie

Obsah KOH Min. 90 %

Kód: 310303352000
VzorecKOH
CAS: 1310-58-3
ES: 215-181-3
Limit ADR (kg, l): 333
UN: UN1813
Expirácie (mesiacov): 24
Vzhľad: Biele silne hygroskopické kôstky tvaru šošovky

Vlastnosti

Hydroxid draselný patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydoxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách.
Teplota topenia je 406 °C, hustota 2,12 g.cm-3. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovania tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Skladovanie

Skladuje sa v tesne uzavretých obaloch, v suchých a čistých skladoch.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302 Škodlivý po požití.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. AK používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P309+P310 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.