+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Hydroxid draselný, šupiny - ( 900 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,68 € ( 4,73 € bez DPH )

Názov

Hydroxid draselný , Lúh draselný , Draselný hydrát , KOH
PREDAJ OD 18 rokov.

Informácie

Hydroxid draselný je silne zásaditá zlúčenina, patrí medzi silné hydroxidy, jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovania tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Využitie

Je to dôležitá chemikália pre priemysel, používaná na výrobu radu priemyselného tovaru napr. sa používa pri farbení textilu. Roztok hydroxidu draselného sa používa ako elektrolyt do rôznych druhov batérií - galvanických článkov.

Špecifikácie

Obsah KOH Min. 90 %
Kód: 310303352000
Vzorec: KOH
CAS: 1310-58-3
ES: 215-181-3
Limit ADR (kg, l): 333
UN: UN1813
Expirácie (mesiacov): 24
Vzhľad: Biele silne hygroskopické kôstky tvaru šošovky
Teplota topenia: 406 °C
Hustota: 2,12 g.cm-3

Krajina pôvodu

Česka republika

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretých obaloch, v suchých a čistých skladoch.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302 Škodlivý po požití.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. AK používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P309+P310 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.