Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Mätová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,90 € ( 1,58 € bez DPH )

Názov

Mätová (prírodná) silica 10 ml, silica z mäty piepornej (Mentha piperita)

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Mätová silica sa získava parnou destiláciou z kvetnúcej vňati mäty piepornej. Silica ma svetlo žltú farbu a typickú mätovú vôňu. Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty.
Hlavnou zložkou mätovej silice sú: l-mentol, menton, neomentol, isomenton, d-limonén, α-pinén, β-pinén, piperitonm pulegone. Obsahuje prírodný insekticíd pulegon (ca. 2%).

Využitie

Využíva sa v kozmetických prípravkoch. Vhodnosť použitia musí odskúšať výrobca konečného produktu.

Špecifikácie

INCI meno: Mentha Piperita Oil
EC číslo: 282-015-4
CAS číslo: 84082-015-4

Fyzický stav: tekutý

Farba: žltkastá až svetlo žltá

HS číslo: 330125
Hustota (pri 20°C): 0,8880-0,9100 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,4560-1,4700

Toxikologické údaje

Môže obsahovať alergén d-limonén. Obsahuje v malom množstve (okolo 2%) pulegon (prírodne vyskytujúca látka v mäte), ktorý vo veľkých množstvách môže byť toxický. Vo výrobku sa nenašli mikroorganizmy ani ich toxíny, nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

LD50 (ústne pre pulegon): 470 mg/kg (potkan)

Skladovanie

Odporúčané - v dobre uzavretých tmavých sklenených obaloch; v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.