Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Perkarbonát sodný, bielidlo - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,15 € ( 1,79 € bez DPH )

Názov

Perkarbonát sodný , Peruhličtan sodný , Peroxid vodíka , Bielidlo

Informácie

Perkarbonát sodný je sóda obohatená o kyslík. Použitím sa rozkladá na vodu, kyslík a uhličitan sodný. Je úplne biologicky odbúrateľný a je preto ekologickou alternatívou bieliacich prípravkov na báze chlóru. Naviac má tiež dezinfekčné účinky.

Využitie

Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, výrobe pracích a textilných prostriedkov, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

Špecifikácia

CAS číslo: 15630-89-4
ES číslo: 239-707-6
Obsah kyslíka: min. 13,0%
Analýza na siete:
>1,40 mm: max. 10%
<0,15 mm: max. 3%
Sypná hustota: 850 - 1200 g/l
Vlhkosť: max. 1%
Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Škodlivý, oxidujúci

H272: Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302: Škodlivý pri požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horkými povrchmi - Zákaz fajčenia.
P220: Uchovávajte/skladujte oddelene od odevu a horlavých materiálov.
P280: Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu na tvár.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P301+P312: Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...