+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Hydroxid sodný, mikro perličky - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 67,00 € ( 55,83 € bez DPH )

Názov

Hydroxid sodný , NaOH , Lúh sodný , Kaustická sóda

PREDAJ OD 18 rokov.

Informácie

Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

Využitie

- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácia

CAS číslo: 1310-73-2
EK číslo: 215-185-5
Vzhľad: biele hygroskopické mikroperličky
Forma: tuhý
Farba: biely
Zápach: bez zápachu
pH: > 14 (100 g/l; 20°C)
Teplotu tavenia: 323°C
Teplota varu: 1,388 °C
Horľavosť: nie je horľavý
Hustota: 2,13 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: 1000 g/l (25°C)
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách:
- 139 g/l (Etanol; 20°C)
- 238 g/l (metanol; 20°C)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v čistých a suchých skladoch.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303+ P361+ P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.