+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Oxid zinočnatý - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,96 € ( 3,30 € bez DPH )

Názov

Oxid zinočnatý biely , ZnO , Zinková bieloba

Informácie

Oxid zinočnantý (zinc oxid) je biely prírodný prášok s protizápalovými a mierne antibakteriálnymi účinkami.

Využitie

Oxid zinočnatý sa využíva najmä v kozmetike. Pridáva sa do opaľovacích krémov, mydiel, mejkapov. Používa sa aj ako antiseptický ochranný prášok proti zapareniu detského zadočka alebo aj na bielenie krémov.

Špecifikácie

INCI meno: Zinc Oxide
CAS číslo: 1314-13-2
EC číslo: 215-222-5
Chemická formula: ZnO
Farba: Biela
Fyzický stav: Tuhý
Zápach: Bez zápachu

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov, potravín a nápojov.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391: Pozbierajte uniknutý.
P501: Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.