+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Hydrogénsíran sodný, pH mínus - ( 500 g )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,07 € ( 1,73 € bez DPH )

Názov

Hydrogénsíran sodný - pH minus , Bisulfit sodný , pH mínus , Sodno-vodíková soľ kyseliny sírovej

Informácie

Hydrogénsíran sodný je biela kryštalická anorganická látka so vzorcom NaHSO4. Jedná sa o sodnú soľ kyseliny sírovej, kde je nahradený iba jeden z dvoch vodíkov sodíkom, čo spôsobuje, že pH jeho vodných roztokov je kyslé.

Využitie

Hydrogénsíran sodný sa používa na zníženie pH do bazénov, rybníkov a pod., ako dezinfekcia bazénov - zabraňuje množeniu baktérií.

Špecifikácia

CAS čislo: 7681-38-1
ES čislo: 231-665-7
Obsah NaHSO4 min. 93% hm.
Železo max. 150mg/kg
Voda max. 0,2% hm.

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H302 Škodlivý pri požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.