+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina štavelova, dihydrát - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,50 € ( 1,25 € bez DPH )

Názov

Kyselina šťaveľová dihydrát , Kyselina etándiová , Kyselina oxálová

Informácie

Kyselina štavelová je karboxylová kyselina, je to kryštalická látka dobre rozpustná vo vode. Vyskytuje sa vo forme solí v rastlinách (napr. rebarbora, špenát) a v ľudskom tele (vo forme obličkových kameňov zo šťaveľanu vápenatého).

Využitie

Využíva sa na čistenie kovov, obnovuje lesk chromu. Ako liečebná a dezinfekčná chemická látka vo včelárstve. Likviduje klieštika včelieho.

Špecifikácie

Chemický vzorec: C2H2O4
Číslo EC (EINECS): 205-634-3
Číslo CAS: 6153-56-6
Rozpustnosť vo vode: 108 g/L (25°C)
Teplota topenia/tavenia: 160°C
Hustota: 1.653 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 0,7 (50 g/l)
Vzhľad: prach kryštalický
Farba: bezfarebný

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: POZOR
H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre