Ponuka

Novinky

Kyselina štavelova, dihydrát - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,50 € ( 1,25 € bez DPH )

Názov

\r\nKyselina šťaveľová dihydrát , Kyselina etándiová , Kyselina oxálová 
\r\n

Informácie

\r\nKyselina štavelová je karboxylová kyselina, je to kryštalická látka dobre rozpustná vo vode. Vyskytuje sa vo forme solí v rastlinách (napr. rebarbora, špenát) a v ľudskom tele (vo forme obličkových kameňov zo šťaveľanu vápenatého).
\r\n

Využitie

\r\n
Využíva sa na čistenie kovov, obnovuje lesk chromu. Ako liečebná a dezinfekčná chemická látka vo včelárstve. Likviduje klieštika včelieho.
\r\n

Špecifikácie

\r\nChemický vzorec: C2H2O4
Číslo EC (EINECS): 205-634-3
Číslo CAS: 6153-56-6
Rozpustnosť vo vode: 108 g/L (25°C)
Teplota topenia/tavenia: 160°C
Hustota: 1.653 g/cm3 (20°C)
\r\n
Hodnota pH: 0,7 (50 g/l)
\r\n
Vzhľad: prach kryštalický
Farba: bezfarebný
\r\n

Skladovanie

\r\nSkladoujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: POZOR
H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre