+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Dusičnan sodný - NaNO3 ( 50 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 135,00 € ( 112,50 € bez DPH )

Názov

Dusičnan sodný NaNO3, liadok sodný, nátriumnitrát, čílsky liadok

Vlastnosti

Dusičnan sodný je tuhá biela látka, ktorá sa ľahko rozpúšťa vo vode.

Využitie

Používa sa ako zložka hnojív, pri výrobe skla, v pyrotechnike, v potravinárskom priemysle na konzervovanie a udržiavanie mäsových výrobkov, pH regulátor, oxidačné činidlo, povrchová úprava kovov.

Špecifikácia

Číslo CAS: 7631-99-4
Číslo EINECS: 231-554-3
Chemický vzorec: NaNO3
Teplota topenia/tuhnutia: 307°C (1013 hPa)
Hustota: 2,26 g/cm3 (20°C)

Skladovanie

Uchovávať na suchom mieste v pôvodnom obale, neskladovať na drevených podlahách. Chrániť pred fyzickým poškodením a pred sálavým teplom.

UPOZORNENIE:

Výstražné upozornenia:
H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P220: Uchovávajte/skladujte mimo odevov/horľavých materiálov.
P370+P378: V prípade požiaru: na hasenie použite vodu.
P264: Po manipulácii sa starostlivo umyte.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.