+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina fosforečná 75% - ( 25 kg )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 98,30 € ( 81,92 € bez DPH )

Názov

Kyselina fosforečná 75% , Kyselina orto-fosforečná , Kyselina trihydrogenfosforečná , Kyselina orto-fosforečná , E 338 , H3PO4

Informácie

Kyselina fosforečná je stredne silná anorganická kyselina, nemá silné oxidačné vlastnosti ako napríklad kyselina dusičná.

Využitie

Kyselina fosforečná sa používa pri spracovávaní ropy, pri úprave kovov a pri výrobe zubných tmelov. Taktiež je dôležitou surovinou pre výrobu zmesí nazývaných trojitý superfosfát, ktorý vzniká reakciou kyseliny fosforečnej s prírodnými fosfátmi.

Špecifikácie

Indexove číslo: 015-011-00-6
CAS číslo: 7664-38-2
EK číslo: 231-633-2
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný do zelenkasta
Zápach: bez zápachu
pH: <1 (20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. 21°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: cca. 158°C
Tlak pár: 2hPa (cca. 20°C)
Hustota: cca. 1,7 g/cm3 (20°C) 85% a 1.58 g/cm3 (20°C) 75%
Viskozita, kinematická: 30,5 mm2/s (20°C)
Molekulárna hmotnosť: 98 g/mol 

Skladovanie

Skladujte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H302 - škodlivá po použití
H314 - spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.