Ponuka

Novinky

Broskyňa parfémový olej - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,95 € ( 9,13 € bez DPH )

Názov

Broskyňa , Parfumovaný olej , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilnými. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Ideálne sa hodí na parfumovanie krémov, pleťovej vody, kúpeľových solí, mydiel, ako aj na osvieženie miestností, vo vonných lampách a sviečkach.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Vzhľad: oranžová kvapalina
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 65°C
Alergénne molekuly: 2,0000% Hexyl Cinnamal, 0,0033% Benzyl alcohol, 0,4750% Citral, 0,0001% Geraniol, 24,0151% Limonene, 0,2557% Linalool

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v tmavých vzduchotesných nádobách. Odporúčaná skladovacia teplota je 4°C.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.