Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran železnatý, zelená skalica - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 8,15 € ( 6,79 € bez DPH )

Názov

Síran železnatý heptahydrát ,  Zelená skalica , Zelený vitriol , FeSO4·7H2O

Informácie

Bezvodý síran železnatý je biely prášok. Jeho rozpustnosť vo vode je dobrá. Monohydrát, tetrahydrát alebo heptahydrát z roztoku zlúčeniny môže kryštalizovať v závislosti od teploty. Z nich je najbežnejší heptahydrát (FeSO4 · 7 H20). Skladá sa z bledozelených kryštálov s mierne modrastým odtieňom. Nerozpúšťa sa v alkohole.

Využitie

Síran železnatý sa používa na odstránenie machu, úpravu pH alkalických pôd, na dezinfekciu zamokrených pôd a kompostov, vo viniciach, ovocných sadoch a proti chloróze rastlín. Možné tiež používať na úpravu pitných, povrchových a technologických vôd, čistenie odpadových vôd.

Špecifikácie

Chemický vzorec: FeSO4 x 7H2O
Kód HS: 2833 29 80
Číslo CAS: 7720-78-7
Vzhľad: Kryštalická, svetlozelená látka
Obsah Fe(SO4) x 7H20: Min. 87%
Rozpustnosť vo vode 256 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia cca.300 °C Eliminácia kryštalickej vody
Hustota: 2.97 g/cm3
Hodnota pH: 2.5 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na tmavom, chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 Škodlivý pri požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264
Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.