+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran železnatý, zelená skalica - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 8,15 € ( 6,79 € bez DPH )

Názov

Síran železnatý heptahydrát ,  Zelená skalica , Zelený vitriol , FeSO4·7H2O

Informácie

Bezvodý síran železnatý je biely prášok. Jeho rozpustnosť vo vode je dobrá. Monohydrát, tetrahydrát alebo heptahydrát z roztoku zlúčeniny môže kryštalizovať v závislosti od teploty. Z nich je najbežnejší heptahydrát (FeSO4 · 7 H20). Skladá sa z bledozelených kryštálov s mierne modrastým odtieňom. Nerozpúšťa sa v alkohole.

Využitie

Síran železnatý sa používa na odstránenie machu, úpravu pH alkalických pôd, na dezinfekciu zamokrených pôd a kompostov, vo viniciach, ovocných sadoch a proti chloróze rastlín. Možné tiež používať na úpravu pitných, povrchových a technologických vôd, čistenie odpadových vôd.

Špecifikácie

Chemický vzorec: FeSO4 x 7H2O
Kód HS: 2833 29 80
Číslo CAS: 7720-78-7
Vzhľad: Kryštalická, svetlozelená látka
Obsah Fe(SO4) x 7H20: Min. 87%
Rozpustnosť vo vode 256 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia cca.300 °C Eliminácia kryštalickej vody
Hustota: 2.97 g/cm3
Hodnota pH: 2.5 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na tmavom, chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H302 Škodlivý pri požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264
Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.