+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Oxid železnato-železitý - Fe3O4 ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,16 € ( 2,63 € bez DPH )

Názov

Oxid železnato-železitý , Fe3O4

Informácie

Oxid železnato-železitý je podvojný oxid železa. V prírode sa vyskytuje ako minerál, magnetit. Je ferimagnetický do teploty 570 °C, nad túto teplotu sa stáva paramagnetickým.

Využitie

Používa sa pri výrobe železa vo vysokej peci. Do hornej časti pece se pridajú rudy železa spoločne s vápencom a koksom. Reakciou koksu so vzdušným kyslíkom, ktorý je do pece poháňaný spodnou časťou vznikne oxid uhoľnatý, pomocou ktorého prebieha nepriama redukcia rúd. Dochádza k reakcií Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2. Vznikajúci oxid železnatý zostupuje do nižších častí vysokej pece, kde je redukovaný pomocou koksu na železo. Vznikajúci oxid uhličitý reaguje s koksom za vzniku 2 molekúl oxidu uhoľnatého, ktorý ďalej redukuje rudu železa.

Špecifikácie

Sumárny vzorec: Fe3O4
Vzhľad: čierny feromagnetický prášok
Molárna hmotnosť: 231,539 g/mol
Teplota topenia: 1 595 °C (rozklad)
Teplota zmeny kryštálovej modifikácie: 625 °C (α → β)
Hustota: 5,195 g/cm³ (20 °C)
Index lomu: nD= 2,42
Tvrdosť: 6
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 1,2 - 2,5 W m-1 K-1

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na suchom mieste.

UPOZORNENIE: