+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kofeín prášok - ( 20 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,65 € ( 2,21 € bez DPH )

Názov

Kofeín , bezvodý , Kofein , 1, 3, 7 – trimethylxanthine

Informácie

Kofeín je prírodný stimulant, ktorý ovplyvňuje fyziologické pochody v tele a pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Patrí medzi rastlinné alkaloidy, čo sú zásadité dusíkaté látky. Najznámejším zdrojom kofeínu je káva, ale nájdeme ho tiež v kakaovníku, guarane, čajovníku, ženšene, alebo v rastline koka.

Využitie

Kofeín sa pridáva do kozmetických výrobkov s cieľom eliminovať celulitídu a tiež do krémov na spevnenie očných viečok.

Špecifikácie

CAS č.: 58-08-2
EK č.: 200-362-1
Obsah: <=100 %
Vzhľad: Biely prášok ,bez zápachu
Bod tavenia: 235 - 239°C
Teplota varu: 178 °C
Hustota: 1,23 g/cm3 (18 °C)
Rozpustnosť vo vode: cca 20 g/l ( 20 °C )
Molekulárna hmotnosť: 194,19 g/mol
Na základe štruktúry nie je samozápalný, ale prach so vzduchom môže tvoriť výbušnú zmes.

Skladovanie

Skladujte nádobu tesne uzavretú  na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H302: Škodlivý pri požití.
P264: Po manipulácii starostlivo umyte...
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301+P312: PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.