+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Svietiaca farba ZZ660 - ( 100 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 12,00 € ( 10,00 € bez DPH )

Názov

Svietiaca farba ZZ660 , dialuminium strontium tetraoxide , Luminiscenčný pigment

Využitie

na výrobu svietiacich výrobkov v tme - atramenty, farby, hračky, značky, atd.

Špecifikácie

Chemický názov: dialuminium strontium tetraoxide
CAS č.: 12004-37-4
EC č.: 234-455-3
Rozsah percent: > 99%
vzhľad: tuhá látka / prášok
farba: fluorescencia
zápach: bez zápachu
pH: 6 - 8 (roztok)
teplota topenia / teplota tuhnutia: 1745 ̊C
hustota: 3,6 g/cm3
rozpustnosť: 0,1 g/l (20 °C), rozkladá sa vo vode
rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: < 0 (20 °C)
objemová hmotnosť: 935 g/cm3

Skladovanie

Uchovávajte iba v originálnych, správne označených, tesne uzavretých nádobách na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, zdrojmi tepla a vlhkosti.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: POZOR

H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ho dýchať.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je to možné ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.