+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Mango parfémový olej - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,90 € ( 3,25 € bez DPH )

Názov

Mango , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 85°C
Alergénne molekuly: 0,0060% Benzylalkohol, 0,0030% Citral, 0,0056% Geraniol, 1,6350 % Limonen, 2,4158% Linalool, 3,1000% Benzyl SaLicylate

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE
EUH 208    Obsahuje Allyl 3-cyclohexylpropanoate, 5-Heptenal, 2,6-dimethyl-, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde,
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene,. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226    Horľavá kvapalina a pary.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411    Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210    Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391    Zozbierajte uniknutý produkt.
P403 + P233    Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.