Ponuka

Novinky

Hydroxid sodný, mikro perličky - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,42 € ( 2,02 € bez DPH )

Názov

hydroxid sodný

Oblasť použitia

Chemický priemysel

Informácie

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný, kaustická sóda), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermetický uzavretých nádobách. Celosvetová produkcia v roku 1998 bola okolo 45 miliónov ton. Taveniny hydroxidu sodného sú jednou z mála látok ktoré leptajú kremeň, reagujú s ním pomerne intenzívne.

Využitie

- Čistenie kanalizácií: Nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou - radšej nezalievat vriacou vodou - môže vyprsknúť, vždy používať ochranné pomôcky!
- Slúži ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov c a výleviek.
- ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov.
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle (výroba umelého hodvábu)
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Používa sa ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.

Špecifikácie

CAS číslo: 1310-73-2

EK číslo: 215-185-5

Vzhľad: biele hygroskopické mikroperličky

Obsah NaOH: min 990 g/kg
Uhličitany (ako Na2CO3): max. 4 g/kg

Na2SO4: max. 80 mg/kg
NaCl: max. 200 mg/kg

Fe: max. 10 mg/kg

Hg: max. 0,1 mg/kg

As: max. 2,0 mg/kg

Cd: max. 1,0 mg/kg

Cr: max. 1,0 mg/kg

Pb: max. 0,5 mg/kg

Sb: max. 5,0 mg/kg

Se: max. 5,0 mg/kg

Ni: max. 2,0 mg/kg

Forma: tuhý

Farba: biely

Zápach: bez zápachu

Prahová hodnota zápachu: údaje sú nedostupné

pH: > 14 (100 g/l; 20°C)

Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia: 323°C (1013 hPa)

Teplota varu/destilačné rozpätie: 1,388 °C (1013 hPa)

Rýchlosť odparovania: nepatrný

Horľavosť (tuhá látka, plyn): Produkt nie je horľavý.

Hustota: 2,13 g/cm3

Rozpustnosť vo vode: 1000 g/l (25°C)

Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách:

- 139 g/l (Etanol; 20°C)

- 238 g/l (metanol; 20°C)

Výbušnosť: Produkt nie je výbušný.

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v čistých a suchých skladoch. Chráňte pred vlhkosťou.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+ P351+ P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303+ P361+ P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.