Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Coco glucoside - ( 500 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,98 € ( 9,15 € bez DPH )

Názov

Coco glukoside , Koko glukosid , INCI: Coco Glucoside

Informácie

Coco glucosid jue neiónová povrchovo aktívna látka na báze glukózy a kokosového oleja veľmi šetrná k pokožke a biologicky odbúrateľná. Neobsahuje lauryl a lauret sulfáty, parabény či fomaldehyd.

Využitie

Používa sa ako penidlo, emulgátor či kondicionér, na výrobu šampónov a sprchových gélov.

Špecifikácie

INCI: Coco Glucoside

Tvar: Tekutý
Farba: Žltá
Zápach: Mierny zápach
pH: 11,5 - 12,5 (20 ° C)
Teplota varu/vzplanutia:> 100 ° C
Hustota: 1,1 g / cm3 (25 ° C)
Dynamická viskozita: 2 500 - 6 000 mPa * s (20 ° C)
Rozpustnosť vo vode: Rozpustný

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte...
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.