+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Borovicová Silica - ( 500 g )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 68,03 € ( 56,69 € bez DPH )

Prírodné Esenciálne oleje sú označené s výstražnými symbolmi, ktoré vychádzajú s ich chemicko fyzikálnych vlastností. Nami dodávané esenciálne oleje neobsahujú žiadnu prímes a sú čisté destiláty kvetov vyrobené s profesionálnou firmou s dlhoročnou tradíciou. Každý dodaný produkt bol testovaný v laboratóriu a obsahuje certifikát kvality.

Názov

Borovicová silica 500 g , Silica z ihlíc jedle sibírskej

Informácie

Borovicová silica má antibakteriálne, analgetické, povzbudzujúce diuretické a ďalšie účinky.

Využitie

Borovicová silica má antibakteriálne účinky a čistí pleť, preto je vhodná na zmiešanú, mastnú, aknóznu pleť, ale tiež na problematickú a suchú pokožku. Má výrazné dezodoračné účinky. Stimuluje vlasovú pokožku. Používa sa na uvoľňujúce kúpele a masáže. V aromaterapii sa používa na uvoľnenie nervového napätia, napomáha koncentrácii.

Špecifikácie

INCI meno: Abies Sibirica Oil
EC číslo: 294-351-9
CAS číslo: 91697-89-1
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Bezfarebná až žltozelená
Index lomu (pri 20°C): 1,3700-1,4900

Krajina pôvodu

Španielsko

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, na chladnom a suchom mieste, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 - Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.