+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Uhličitan sodný pH+, ľahká sóda - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,95 € ( 6,63 € bez DPH )

Názov

Sóda na pranie , pH plus , Ľahká sóda , Uhličitan sodný , Na2CO3 , pH+

Informácie

Uhličitan sodný je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. V bezvodnom stave ide o biely prášok topiaci sa pri 851 °C. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Kryštalizáciou za laboratórnej teploty možno získať najdôležitejší hydrát, tzv. kryštálovú sódu (Na2CO3 · 10H2O). Vodné roztoky sódy sú silne zásadité z dôvodu hydrolytického štiepenia (je to soľ silnej zásady a slabej kyseliny). Sóda sa synteticky vyrába vo veľkom množstve z chloridu sodného Solvayovým procesom.

Využitie

Uhličitan sodný sa používa na zvýšenie pH do bazénov, ako zmäkčovadlo vody, používa sa tiež pri výrobe skla, papiera a detergentov.

Špecifikácia

Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
Obsah chloridu sodného: max. 0,50%
Obsah oxidu železitého: max. 0,004%
Nerozpustný zvyšok: max. 0,08%
Strata sušením: max. 1,0%
Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: ľahká sóda
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
Vzhľad: biele granule

Skladovanie

Skladovať v dobre uzavretej nádobe, na chladnom, suchom a vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P264 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.