+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Ihličie parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,55 € ( 1,29 € bez DPH )

Názov

Smrekové ihličie , Smrek , Vôňa , Parfumovaný olej , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má príjemnú lesnú vôňu, ktorá je upokojujúca a stimulujúca. V aromaterapii sa používa proti stresu a vyčerpaniu. Olej je vhodný pre všetky typy pleti a často sa používa v masážnych olejoch. Má veľmi široké využitie v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aroma lampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácie

INCI: Parfum
Forma: Kvapalina
Farba: Žltá až hnedá
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 51°C
Zapaľovanie: 255°C
Hustota (20°C): 0,925 g/cm3
Index lomu (20°C): 1,461
Optická rotácia pri 20°C: -6°
Číslo kyslosti: <2,0 mg/g
Alergénne molekuly: 15,00% Limonen

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H315: Dráždi kožu.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303+P361+P353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národ.