+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Borax, tetraboritan sodný - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 14,30 € ( 11,92 € bez DPH )

Len na profesionálne použitie potrebné IČO

Názov

Tetraboritan sodný dekahydrát , Boritan sodný , Boritá soľ , Borax , Na2B4O7.10H2O

Informácie

Práškový bórax je biely, skladá sa z jemných bezfarebných kryštálov, ktoré sa ľahko rozpúšťajú vo vode.

Využitie

Borax sa používa pre rôzne technické účely v garbiarstve kože, v poľnohospodárstve, na impregnáciu dreva, ako tavidlo a podobne. Využíva sa tiež ako sodné hnojivo alebo prísada do pracích práškov.

Špecifikácie

Chemický vzorec: Na2B4O7.10H2O
Molová hmotnosť: 201,21 g/mol (bez kryštáľovej vody)
Molová hmotnosť: 381,32 g/mol (s kryštáľovou vodou)
Kód HS: 2840-11-00
Číslo EC (EINECS): 215-540-4
Číslo CAS: 1303-96-4
Rozpustnosť vo vode: 51,4 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 75 °C (eliminácia kryštalickej vody)
Hustota: 1,72 g/cm3 (20 °C)
pH pri rozpúšaní vo vode: mierne bázické
Tlak pár: 0,213 hPa (20 °C)

Skladovanie

Uchovávajte v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H360: Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.
P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...