Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chlórnan vápenatý, Ca(ClO)2 prášok - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,80 € ( 3,17 € bez DPH )

Názov

Chlórnan vápenatý , Chlórové vápno , Ca(ClO)2

Informácie

Chlórnan vápenatý je anorganická zlúčenina so vzorcom Ca(ClO)2. Je to hlavná aktívna zložka komerčných produktov nazývaných bieliaci prášok, chlórový prášok alebo chlórované vápno.

Využitie

Chlórnan vápenatý sa bežne používa na dezinfekciu verejných bazénov a dezinfekciu pitnej vody. V roztoku môže byť chlórnan vápenatý použitý ako univerzálny dezinfekčný prostriedok, ale kvôli zvyšku vápnika je zvyčajne preferovaný chlórnan sodný (bielidlo). Chlórnan vápenatý sa môže tiež použiť pri halogénformovej reakcii na výrobu chloroformu.

Špecifikácia

Číslo CAS: 7778-54-3
Číslo EK: 231-908-7
Vzhľad: tuhá biela látka
Zápach: slabo páchnuci za chlórom
pH: 12 (100 g/l , 20 °C)
Teplota/rýchlosť tavenia: 100 °C
Hustota: 2,35 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnosť vo vode: 215 g/l (20 °C)
Reaguje s vodou.
Sypná hmotnosť: 1100 kg/m3 (20 °C)

Skladovanie

Nádobu udržiavajte tesne uzatvorenú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 – Škodlivý po požití.
H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi...
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P370+P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.