+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina boritá - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,90 € ( 3,25 € bez DPH )

Len na profesionálne použitie potrebné IČO

Názov

Kyselina boritá , Kyselina orthoboritá , Kyselina trioxoboritá , Trihydrogénboritá kyselina , Ortokyselina boritá , Insekticíd

Informácie

Kyselina boritá je biela kryštalická látka, ktorá sa rozkladá pri teplote 169 °C. Vo vodných roztokoch sa chová ako mimoriadne slabá kyselina. Vytvára soli – boritany, v ktorých vystupuje vždy iba ako jednosýtna kyselina.

Využitie

Využíva sa na dezinfekciu, ničí plesne, má antibakteriálne účinky, znižuje horľavosť látok napr. dreva. Ma široké uplatnenie ako insekticíd. Taktiež sa používa ako konzervačný prostriedok pre nádoby.

Špecifikácie

EK číslo: 233-139-2
CAS číslo: 10043-35-3
Index lomu (pri 20°C): 1,4200-1,4300
HS číslo: 33029090
Hustota (pri 20°C): cca 1,51 g/cm3
Vzhľad: tuhá biela látka
Zápach: bez zápachu
pH: 3,7 (47 g/l , 20 °C)
Molová hmotnosť: 61,83 g/mol

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.