Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chlorid amónny, NH4Cl - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,83 € ( 2,36 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 15%

Názov

Chlorid amónny , NH4Cl , E510 , Salmiak

Informácie

Chlorid amónny je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. V prírode sa vyskytuje ako minerál salmiak. Najjednoduchší spôsob jeho prípravy (používaný aj priemyslene) je reakcia amoniaku s chlorovodíkom.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike, v dymovniciach, ako depolarizátor v suchých článkoch, ustaľovač vo fotografiách, pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu.

Špecifikácie

Chemický vzorec : NH4Cl
Kód HS : 2827 10 00
Číslo EC (EINECS) : 235-186-4
Číslo indexu EC : 017-014-00-8
Číslo CAS : 12125-02-9
Teplota samovznietenia: >400 °C
Rozpustnosť vo vode: 372 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 335 °C (sublimovaná)
Molová hmotnosť : 53.49 g/mol
Hustota : 1.52 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 500 kg/m3
Hodnota pH : 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražne slovo:  Pozor

Signálne slovo: varovanie

H302: Zdraviu škodlivý pri požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P270 Pri používaní tochto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P264 Po manipulácí dôkladne umyte.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 Pri požití: Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára.
P337+ Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnymi/medzinárodnými predpismi.