+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chlorid amónny, NH4Cl - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,83 € ( 2,36 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 15%

Názov

Chlorid amónny , NH4Cl , E510 , Salmiak

Informácie

Chlorid amónny je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. V prírode sa vyskytuje ako minerál salmiak. Najjednoduchší spôsob jeho prípravy (používaný aj priemyselne) je reakcia amoniaku s chlorovodíkom.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike, v dymovniciach, ako depolarizátor v suchých článkoch, ustaľovač vo fotografiách, pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu.

Špecifikácie

Chemický vzorec : NH4Cl
Kód HS : 2827 10 00
Číslo EC (EINECS) : 235-186-4
Číslo indexu EC : 017-014-00-8
Číslo CAS : 12125-02-9
Teplota samovznietenia: >400 °C
Rozpustnosť vo vode: 372 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 335 °C (sublimovaná)
Molová hmotnosť : 53.49 g/mol
Hustota : 1.52 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 500 kg/m3
Hodnota pH : 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražne slovo:  Pozor

Signálne slovo: varovanie

H302: Zdraviu škodlivý pri požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P261 Zamedzte vdychovanie prachu.
P270 Pri používaní tochto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P264 Po manipulácí dôkladne umyte.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokial je možné ich lachko vybrat. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P312 Pri požití: Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára.
P337+ Pretrváva podráždenie očí: Vyhladajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnymi/medzinárodnými predpismi.