Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Gáfrová silica - ( 10 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,47 € ( 1,23 € bez DPH )

Názov

Gáfrová silica (prírodná) 10ml , Silica z gáfrovníka lekárskeho

Informácie

Gáfrová silica sa získava parnou destiláciou z dreva a listov gáfrovníka lekárskeho (Cinnamonum camphora). Silica má hnedožltú farbu a typickú sviežu gáfrovú vôňu (podobnú mentolu). Je to číra kvapalina bez usadenín. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavnou zložkou gáfrovej silice sú safrol, acetaldehyd, gáfor, terpineol, eugenol, eucalyptol (cineol), δ-pinén, felandrén, limonén a kadin.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely, napr. do krémov, mydiel. Pri kozmetickom použití v príliš veľkých koncentráciách môže dráždiť pokožku. Koncentrácia v kozmetických produktoch by nemala presahovať 3-6%.

Špecifikácie

INCI meno: Cinnamomum Camphora Wood Oil
EC číslo: 296-430-9
CAS číslo: 92704-03-5
Fyzický stav: Číra kvapalina
Farba: Žltá až hnedá
HS číslo: 33012941
Hustota (pri 20°C): okolo 0,8750 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): okolo 1,4680
Alergénne molekuly: 28,00% Limonen

Skladovanie

Skladujte pri teplote 5-25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75% v dobre uzavretých nádobach.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.