Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Čajovníkový olej, tea tree oil - ( 30 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,49 € ( 4,58 € bez DPH )

Názov

Čajovníkový olej , Tea Tree Oil , Melaleuca olej

Informácie

Čajovníkový olej je esenciálny olej, ktorý sa získava z listov stromu Melaleuca alternifolia (kajeput striedavolistý, ľudovo známy ako čajovník austrálsky).  Olej je zložený z mnohých organických zlúčenín (cineol, terpinen, Pinan, seskviterpény a ďalšie), má príjemnú charakteristickú vôňu, je bezfarebný až svetložltý.

Využitie

Čajovníkový olej sa považuje za jeden z najsilnejších prírodných antiseptík. Vďaka nezvyčajne silným dezinfekčným a fungicídnym účinkom, koncentrovaný olej je určený len na lokálne použitie pri poranení, uštipnutí hmyzom, medúzou, na zapálené miesta pokožky a nechtového ložiska. Pomáha pri rôznych kožných infekciách, mykóz, plesní a dermatitídach. Regeneračne pôsobí tiež aj na kiahne a psoriázu, vyrážky a akné, pomáha zmierniť vírusové bradavice. Je vhodný na naparovanie a inhaláciu.

Špecifikácie

100 % čistý
Výrobný proces: Destilácia parou
Farba: Žltkastá
Teplota vzplanutia: 60 ° C

Krajina pôvodu

Austrália

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P403/235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301/310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.