+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kávový extrakt - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 0,88 € ( 0,73 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 10%
3 ks a viac 15%

Názov

Kávový extrakt 10 ml , Extrakt z kávovníka arabského , Extrakt z kávovníka robusta

Informácie

Extrakt z praženej mletej kávy - semien Kávovníka sp. (Coffea arabica L., Coffea robusta).
Zloženie: Nosič (rozpúšťadlo): voda, etanol
aromatický prípravok ( extrakt z praženej kávy ), obsahuje kofeín
konzervačné látky, antioxidanty a farbivá nie sú prítomné

Využitie

Používa sa na kozmetické účely, napr. do krémov, pleťových masiek.

Špecifikácie

INCI meno: Coffea Arabica a Coffea robusta (Coffee) Extract
EC číslo: 283-481-1
CAS číslo: 84650-00-0
Vzhľad: tmavohnedá kvapalina
HS číslo: 210110
Hustota (pri 20 °C): 0,9880 g/cm3
Obsah etanolu: 21 m/m %
Obsah sušiny: 5,00 %
1 kg výrobku obsahuje extrakt z 550 g semien.

Krajina pôvodu

Česká republika,
Photo by Math on Unsplash

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, pri teplote 5 až 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.