+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Kyselina citrónová, bezvodná - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,57 € ( 4,64 € bez DPH )

Názov

Kyselina citrónová bezvodá , E330

Informácie

Kyselina citrónová je slabá trikarboxylová kyselina nachádzajúca sa v citrusových plodoch. Je prírodnou konzervačnou látkou. V biochémii je dôležitým medziproduktom v citrátovom cykle. Kyselina citrónová sa nachádza v rôznych druhoch ovocia a zeleniny, najväčší výskyt (najväčšia koncentrácia) je v citrónoch a limetkách, kde môže dosiahnuť obsahu až 8% hmotnosti sušiny.

Využitie

Odstraňuje vodný kameň, nezapácha ako ocot a tiež je vhodná ako leštidlo na okná, ekologické pranie. Zabraňuje rastu baktérií, kvasiniek a plesní, preto sa používa aj ako konzervant. V tukoch a olejoch zabraňuje žltnutiu a nežiadúcej zmeny farby a pôsobí tu ako antioxidant. Kyselinu citrónovú nájdeme aj v kozmetike, farmaceutických výrobkoch a v chemickej výrobe.

Špecifikácia

Molekulový vzorec: C6H8O7
Kód HS: 2918 14 00
Číslo EC (EINECS): 201-069-1
Fyzický stav: kryštalický
Farba: biela
Zapach: bez zápachu, so silne kyslou chuťou
Molová hmotnosť: 210.14 g/mol
Číslo CAS: 77-92-9
Rozpustnosť vo vode: 1630 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 135 - 152°C
Hustota: 1.54 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: (50 g/l, H2O, 25°C)
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) (rozklad)
Tlak pár: < - 0,1 hPa (20°C)

Skladovanie

Skladovať na chladnom, suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Prevencia:
P264: Po manipulácii starostlivo umyte....
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Odozva:
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.