+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Dusičnan sodný - NaNO3 ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,20 € ( 3,50 € bez DPH )

Názov

Dusičnan sodný , NaNO3 , Čílsky liadok , Nitratin

Informácie

Dusičnan sodný je chemická zlúčenina, vyskytujúca sa v prírode. Je bezfarebný, biely alebo sivý, priehľadný a lesklý. Je ľahko rozpustný vo vode, preto sa vyskytuje predovšetkým v suchých oblastiach.

Využitie

Využíva sa na spracovanie kovu, kalenie. Ako zložka hnojív, pri výrobe skla, tiež veľmi používané hnojivo napr. pre marhule a pod. Zlúčeniny dusíka slúžia ďalej pri výrobe buničiny, plastov, umelých vlákien a pod.

Špecifikácie

Chemický vzorec: NaNO3
Teplota topenia/tavenia: 308°C
Teplota varu: 380°C 
Molová hmotnosť: 84,99 g/mol
Hustota: 2,26 g/cm3 (20°C)
Sypná hustota: 1200 kg/m3
Hodnota pH: 5,5 - 8,0 (50 g/l, H2O, 20°C)
Kód HS: 3105 10 00
Číslo EC (EINECS):231-554-3
Číslo CAS: 7631-99-4
Rozpustnosť vo vode: 87,2 g/100 ml (20°C)
Tvrdosť: 1,5-2

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečnosť: oxidujúci, zdraviu škodlivý, podráždenie očí, kože a dýchacích ciest
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P210 Chráňte pred teplom / iskrami / otvoreným plameňom / horúcimi povrchmi. - Zákaz fajčenia.
P221 Urobte preventívne opatrenia proti zmiešaniu s horľavými materiálmi ...
P305 +
P351 +
P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.