+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Pomarančový olej, d-limonén - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 18,00 € ( 15,00 € bez DPH )

Názov

Pomarančový olej , D - LIMONEN , Pomarančová vôňa

Informácie

Pomarančový olej je prírodný produkt, ktorý sa získava zo šupiek pomaranča. Pre svoju silnú schopnosť odmasťovať je ideálnym riedidlom a čistidlom. Urýchľuje schnutie a dodáva príjemnú vôňu.

Využitie

Pomarančový olej sa pridáva do čistiacich prostriedkov (napr. do mydiel na umývanie rúk) ako citrónovo-pomarančová aróma. Limonén sa používa aj ako rozpúšťadlo pre čistenie, napríklad pre odstraňovanie oleja zo strojov a ich súčasti, pretože sa vyrába z obnovitelných zdrojov (z citrusového oleja, ktorý je vedlajším produktom pri výrobe štiav z citrusov). Môže slúžiť tiež ako odstraňovač náterov.

Špecifikácie

CAS číslo: 8028-48-6
EK číslo: 232-433-8
Vzhľad: číra, bezfarebná až nažltlá kvapalina
Zápach: charakteristický
Obsah (d-limonén): min. 94%
Hustota pri 20°C: 0,830 – 0,850 g/cm3
Index lomu (nD20): 1,470-1,477
Rozsah: 173-182°C
Bod vzplanutia: 46-51°C

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite oxid uhličitý, práškový hasiaci alebo prú-
dom vody prístroj.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.