Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Síran zinočnatý, biela skalica - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,09 € ( 2,58 € bez DPH )

Názov

Síran zinočnatý heptahydrát , Biela skalica

Informácie

Síran zinočnatý (ZnSO4) je zinočnatá soľ kyseliny sírovej. Z vodného roztoku kryštalizuje ako heptahydrát, známy pod názvom biela skalica.

Využitie

Používa sa na konzervovanie kože, dreva a taktiež v očnom lekárstve. Na priemyselné a profesiolnálne použitie.

Špecifikácie

Vzorec:  ZnSO4 * 7H2O
Alternatívny názov: Biela skalica
CAS: 7446-20-0
ES: 231-793-3
ADR (kg, l): 1000
Vzhľad: biely prášok
pH : 4-6 (50 g/l )
Sypná hustota: cca 980 kg/m3
Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C: cca 960 g/l
Molekulárna hmotnosť: 287,56 g/mol

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte...
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...