+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Uhorka parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,67 € ( 1,39 € bez DPH )

Názov

Uhorka , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho. Zmes je v súlade s normami IFRA až po 49. dodatok.

Využitie

Má veľmi široké využitie v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 104 ° C
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný
Alergény: 0,0040% Benzyl alcohol, <1ppm% Citral, 0,7001% Geraniol, 4,2250% Alpha-Isomethylionone, 20,0000% Butylphenyl Methylpropional, 2,7000% Hexyl Cinnamal, 4,0000% Citronellol, 0,0700% Methyl 2-Octynoate, 4,0000% Linalool, 0,6000% Eugenol

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE
EUH 208    Obsahuje 5-Heptenal, 2,6-dimethyl-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-,
Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)- cis, Octahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene-2-carboxaldehyde,. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H315    Dráždi kožu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411    Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338    PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391    Zozbierajte uniknutý produkt.