+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Ruža parfémový olej - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,92 € ( 1,60 € bez DPH )

Názov

Ruža , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Majú veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácie

Konzistencia: Olejovitá kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 100,0°C
Hustota (20°C): 1,034 g/ccm
Index lomu (20°C): 1,4992
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný
Alergénne molekuly: 0,0070% Limonen, 0,0105% Citral, 0,6598% Linalool, 0,1500% Butylphenyl Methylpropional, 6,7549% Citronellol, 0,2201% Benzylalkohol, 2,9433% Geraniol

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie

H315 - Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.