+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina mliečna 80% - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 140,40 € ( 117,00 € bez DPH )

Názov

Kyselina mliečna 80% , Kyselina 2-hydroxypropánová

Informácie

Kyselina 2-hydroxypropánová alebo kyselina mliečna je ľahko rozpustná, bezfarebná, kryštály tvoriaca kyselina s racionálnym chemickým vzorcom CH3–CHOH–COOH.

Využitie

Používa sa pri farbení a zušľachťovaní textílií (pohmat, lesk). Používa sa aj pre svoje antiseptické vlastnosti v mastiach, ústnych vodách a ako prostriedok na ošetrovanie vlasov.

Špecifikácie

Názov látky: kyselina (+)-L-mliečna
Vzorec: C3H6O3
CAS číslo: 79-33-4
EK číslo: 201-196-2
Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina
Forma: kvapalina, vodný roztok
Farba: bezfarebný do žltkastý
Zápach: mierny
pH: <2 (25°C)
Teplota tavenia: 18 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie: >120°C
Hustota: 1,19-1,25 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný
Viskozita, dynamická: 5-60 mPa.s
Povrchove napatie: 44-50 mN/m (50-90%)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte pokozku.
P280 Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308 Po expozicii alebo podozreni z nej:
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.